Start Your Impossible
31/10/2021
"Start Your Impossible" – tạm dịch là “Hãy bắt đầu điều không thể” là chiến dịch nhằm truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên, đối tác và khách hàng của Toyota cũng như mong muốn kết nối họ với những tư tưởng cốt lõi của Toyota, thách thức bản thân biến những điều không thể thành có thể