Toyota Way 2020

Toyota Way 2020 gồm 10 giá trị được mô tả bằng từ ngữ đơn giản nhằm khuyến khích hành động tích cực của các thành viên. Điều này khích lệ sự thay đổi tư duy của mỗi người cũng như thay đổi văn hóa theo từng nơi làm việc, để ngày càng có nhiều thành viên tại Toyota vượt qua được những điều không thể.